DATA PROTECTION POLICY

PORT CASTELL SANTA MARGARITA S.L. is the RESPONSIBLE for the processing of personal data and informs you that your data will be processed in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679, of April 27 (GDPR), and Organic Law 3/2018, of 5 December (LOPDGDD).

Processing of your personal data:

 • To make advertising communications via e-mail about our services.
 • To respond to requests made by the USER, through the contact forms provided on the RESPONSIBLE's website.

Conservation of your personal data:

During the time necessary to maintain the purpose of the treatment or as long as there are legal requirements that dictate its custody.

When they are no longer necessary, they will be deleted with appropriate security measures to guarantee their confidentiality.

Transfer of personal data to third parties:

It is not provided, unless necessary to comply with the purpose of the processing, to our communications service providers, with whom the RESPONSIBLE has signed confidentiality contracts in accordance with current regulations.

USER rights regarding their personal data:

 • To withdraw consent at any time.
 • To access, rectification, portability and deletion of your data, and limitation or opposition to its processing.
 • To file a claim with the control authority (www.aepd.es) if you consider that the treatment does not comply with current regulations.

INFORMATION PROVIDED BY THE USER:

USERS, by checking the corresponding boxes and entering their data in the fields marked with an asterisk (*), expressly accept that their data is necessary to respond to their request. The USER guarantees that the personal data provided to the RESPONSIBLE are true and is responsible for communicating any modification thereof.

Contact information to exercise your rights:

Postal address: PORT CASTELL SANTA MARGARITA S.L. Avinguda de la Bocana 15-17, 17480 - Roses Girona

Email address: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

PORT CASTELL SANTA MARGARITA S.L. és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals i us informa que les vostres dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

Tractament de les vostres dades personals:

Per realitzar comunicacions publicitàries a través de correu electrònic sobre els nostres serveis.

Per donar resposta a les peticions realitzades per l'USUARI, mitjançant les formes de contacte facilitades a la pàgina web del RESPONSABLE.

Conservació de les vostres dades personals:

 • Durant el temps necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia.
 • Quan ja no siguin necessaris, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir-ne la confidencialitat.

Cessió de dades personals a tercers:

No està prevista, llevat que fos necessari per complir amb la finalitat del tractament, els nostres proveïdors de serveis de comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat d'acord amb la normativa vigent.

Drets de l'USUARI respecte a les vostres dades personals:

 • A retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • A l'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades, i de limitació o oposició al tractament.
 • A presentar una reclamació davant de l'autoritat de control (www.aepd.es) si considereu que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI:

Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l'entrada de les seves dades als camps marcats amb asterisc (*), accepten expressament que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició. L'USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

Adreça postal: PORT CASTELL SANTA MARGARITA S.L. Avinguda de la Bocana 15-17, 17480 - Roses Girona

Adreça electrònica: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

 

 

POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

PORT CASTELL SANTA MARGARITA S.L. es el RESPONSABLE del tratamiento de los datos personales y le informa que sus datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD).

Tratamiento de sus datos personales:

 • Para realizar comunicaciones publicitarias a través de e-mail sobre nuestros servicios.
 • Para dar respuesta a las peticiones realizadas por el USUARIO, a través de las formas de contacto facilitadas en la página web del RESPONSABLE.

Conservación de sus datos personales:

Durante el tiempo necesario para mantener la finalidad del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia.

Cuando ya no sean necesarios, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la confidencialidad de los mismos.

Cesión de datos personales a terceros:

No está prevista, salvo si fuese necesario para cumplir con la finalidad del tratamiento, a nuestros proveedores de servicios de comunicaciones, con los cuales el RESPONSABLE tiene suscritos los contratos de confidencialidad de acuerdo a la normativa vigente.

Derechos del USUARIO respecto a sus datos personales:

 • A retirar el consentimiento en cualquier momento.
 • Al acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento.
 • A presentar una reclamación ante la autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

INFORMACIÓN FACILITADA POR EL USUARIO

Los USUARIOS, mediante la marcación de las casillas correspondientes y la entrada de sus datos en los campos marcados con asterisco (*), aceptan expresamente que sus datos son necesarios para atender su petición. El USUARIO garantiza que los datos personales facilitados al RESPONSABLE son veraces y se hace responsable de comunicar cualquier modificación de los mismos.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:
Dirección postal: PORT CASTELL SANTA MARGARITA S.L. Avinguda de la Bocana 15-17, 17480 - Roses Girona
Dirección electrónica: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.